Warunki korzystania z www.najlepszeantywirusy.pl

Przewodnik po najlepszych antywirusach (Nasz lub My) udostępnia stronę https://najlepszeantywirusy.pl/ i różne powiązane usługi (łącznie Strona) użytkownikowi, pod warunkiem przestrzegania przez niego wszystkich warunków i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie lub do których istnieją odniesienia (Warunki świadczenia usług), a także wszelkie inne pisemne umowy między nami a tobą.

Ponadto, korzystając z określonych usług lub materiałów na tej Stronie, Użytkownicy podlegają wszelkim opublikowanym zasadom mającym zastosowanie do takich usług lub materiałów, które mogą zawierać dodatkowe warunki, oprócz tych zawartych w niniejszym Regulaminie. Wszystkie takie wytyczne lub zasady są niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują od 25 lutego 2020 r. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian niniejszych Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu należy przeglądać tę Witrynę i niniejsze Warunki świadczenia usług oraz zapoznać się z wszelkimi modyfikacjami.

Dalsze korzystanie z tej Strony po takich modyfikacjach będzie stanowić potwierdzenie zmodyfikowanych Warunków świadczenia usług oraz zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowanymi Warunkami świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania Strony, w tym wszelkich funkcji Strony, w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej, jeśli skorzystamy z tego prawa. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają aktualne usługi na tej Stronie, również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

Postępowanie na Stronie

Korzystanie ze Strony podlega wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej komunikacji za pośrednictwem Strona. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej, pokoju rozmów, tablicy ogłoszeń, grupy dyskusyjnej, biblioteki oprogramowania lub innej usługi interaktywnej, która może być dostępna dla ciebie na tej Stronie lub za jej pośrednictwem, zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, udostępniać, publikować, lub w inny sposób rozpowszechniać lub ułatwiać dystrybucję jakichkolwiek treści — w tym tekstu, komunikatów, oprogramowania, obrazów, dźwięków, danych lub innych informacji — które:

- Są niezgodne z prawem, zawierają groźby, obrażają, są napastliwe, zniesławiają, wprowadzają w błąd, oszukują, naruszają prywatność innych osób, są czynami niedozwolonymi, zawierają wyraźne lub graficzne opisy lub opisy czynności seksualnych (w tym między innymi język seksualny o charakterze brutalnym lub u innej osoby lub grupy osób) lub w inny sposób narusza nasze zasady lub politykę;

- Nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

- Naruszają jakiegokolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do reklamy lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;

- Stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, wiadomości-śmieci lub masowe wiadomości email (znane również jako 'spamowanie'), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanego namawiania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;

- Zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które zostały zaprojektowane lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji jakiejkolwiek strony trzeciej;

- Podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym któregokolwiek z naszych pracowników lub przedstawicieli;

Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek materiałów przesłanych lub przesłanych przez zewnętrznych użytkowników Strony. Zasadniczo nie przeglądamy, nie monitorujemy ani nie edytujemy treści publikowanych przez użytkowników usług komunikacyjnych, pokojów rozmów, forów dyskusyjnych, grup dyskusyjnych, bibliotek oprogramowania lub innych usług interaktywnych, które mogą być dostępne w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem. Jednak my i nasi agenci mamy prawo, według własnego uznania, usunąć wszelkie treści, które naszym zdaniem nie są zgodne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i innymi zasadami postępowania użytkownika na naszej Stronie lub są w inny sposób szkodliwe, budzą zastrzeżenia lub niedokładny. Nie odpowiadamy za żadne niepowodzenia lub opóźnienia w usuwaniu takich treści. Wyrażasz zgodę na takie usunięcie i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas wynikających z takiego usunięcia treści.

Zgadzasz się, że możemy w dowolnej chwili i według naszego wyłącznego uznania zakończyć członkostwo, konto lub inne powiązanie z naszą witryną bez uprzedniego powiadomienia z powodu naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że będziemy w pełni współpracować przy dochodzeniach w sprawie naruszeń bezpieczeństwa systemów lub sieci na innych stronach, w tym współpracować z organami ścigania przy dochodzeniach w sprawie podejrzeń o popełnienie przestępstwa.

Strony internetowe stron trzecich

Ta Strona może zawierać łącza do innych stron w Internecie lub w inny sposób zawierać odniesienia do informacji, dokumentów, oprogramowania, materiałów i/lub usług dostarczanych przez inne strony. Strony te mogą zawierać informacje lub materiały, które niektóre osoby mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe.

Te inne strony internetowe i strony trzecie nie są pod naszą kontrolą i potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość ani żaden inny aspekt zawartości takich stron, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy lub pominięcia w wszelkie odniesienia do innych stron lub ich produktów i usług. Umieszczenie takiego łącza lub odnośnika ma na celu jedynie ułatwienie i nie oznacza poparcia lub powiązania ze Stroną lub stroną trzecią przez nas, ani jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Własność intelektualna

Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony, logo i nazwy usług używane na Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub grafiką chronioną prawami autorskimi Najlepsze Antywirusy lub ich podmiotami powiązanymi. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie daje ci prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, logo i/lub nazwy lub nazw handlowych Najlepsze Antywirusy lub ich podmiotów powiązanych.

Zrzeczenie się gwarancji

Treści udostępnione za pośrednictwem tej Strony często reprezentują opinie i osądy dostawcy informacji, użytkownika witryny lub innej osoby lub podmiotu niezwiązanego z nami. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń wydanych przez kogokolwiek innego niż upoważniony rzecznik Najlepsze Antywirusy wypowiadający się w ramach swoich oficjalnych funkcji. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami redakcyjnymi zamieszczonymi w różnych sekcjach tej witryny internetowej, które są włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług przez odniesienie.

Rozumiesz i zgadzasz się, że tymczasowe przerwy w usługach dostępnych za pośrednictwem tej Strony mogą wystąpić jako normalne zdarzenia. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że nie mamy kontroli nad sieciami stron trzecich, do których możesz uzyskać dostęp w trakcie korzystania z tej Strony, a zatem opóźnienia i zakłócenia innych transmisji sieciowych są całkowicie poza naszą kontrolą.

Rozumiesz i zgadzasz się, że usługi dostępne na tej Stronie są świadczone TAKIMI, JAKIMI SĄ i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, usuwanie, błędną dostawę lub brak przechowywania jakichkolwiek komunikatów użytkownika lub ustawień personalizacji.

Międzynarodowe używanie

Chociaż Strona ta może być dostępna na całym świecie, nie składamy żadnych oświadczeń, że materiały dostępne na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach poza Wielką Brytanią, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na dostęp do tej Strony z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami. Wszelkie oferty dotyczące produktów, usług i/lub informacji składanych w związku z tą Stroną są nieważne, jeśli są zabronione.

Zakończenie

Zgadzasz się, że możemy, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć lub zawiesić twój dostęp do całości lub części Strony za wypowiedzeniem lub bez powiadomienia iz dowolnego powodu, w tym między innymi z naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług. Wszelkie podejrzenia oszukańczych, obraźliwych lub nielegalnych działań mogą stanowić podstawę do zerwania twojego związku i mogą zostać skierowane do odpowiednich organów ścigania.

Po wypowiedzeniu lub zawieszeniu, niezależnie od przyczyn, twoje prawo do korzystania z usług dostępnych na tej Stronie natychmiast wygasa, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć twoje konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na twoim koncie i/lub zakazać dalszego dostępu do takich plików lub tej Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikające z rozwiązania lub zawieszenia lub jakichkolwiek innych działań podjętych przez nas w związku z takim zakończeniem lub zawieszeniem.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane podlegają prawu wewnętrznemu Zjednoczonego Królestwa i będą interpretowane zgodnie z nim, bez wpływu na wybór lub kolizję przepisów lub zasad.

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub ze Stroną lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie przed sądy federalne Wielkiej Brytanii.
 
NASZE NAJLEPSZE OFERTY:X